ما چی کار میکنیم

بعضی اوقات ما گیچ، مشکلزا و گیرمانده میباشیم  
بعضی اوقات ما نمیدانیم تا چه کاری رای برای بهبودی حالت خود انجام دهیم  
بعضی اوقات ما به کسی ضرورت داریم تا به وی صحبت نماییم .

کسی که قابل اعتبار،راز دار و متوجه ما باشد  
همراه با کسی که بتوانیم تمام جنبه های دشوار زنده گی خود را نگاه کنیم 
کسی که با تجربه و مسلکی باشد  


تجارب تروماتیک ،مشکلات شخصی ،منازعات خانواده گی ،سترس ،مشکلات در خواب ،و دوره های تحول دشوار زنده گی میتواند ما را از دیگران جدا سازد.

تجدید خودی از طریق انعکاس دادن و صحبت ما را جرئت و توانایی میبخشد ما را کمک میکند تا راه های حل را دریافت نماییم و به منابع خود دوباره دسترسی پیدا کنیم. 

مشاورین مسلکی و آموزش دیده Ipso-care ما در خدمت شما اند .

فقط راجستر نمایید و قدم بگذارید  

Ipso care

با ورود در ویب سایت ما شما کاملاْ در یک فضای مصوون وارد می شوید، جاییکه مشاورین متعهد، با درک و مسکلی از کشور های مختلف خدمات مشاوره را فراهم میکند. آنها شما را در حالات دشوار زنده گی جهت یافتن راه های سلامت فردی و اجتماعی کمک و حمایت می نمایند.

هدف ما توانمند سازی مردم برای حل مشکلات و منازعات، ایجاد و ادامه ارتباطات خوب و کارا با فامیل، اقارب و دوستان شان، تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند و بتوانند بر اساس ارزش های خود بر زندگی خود تأثیر بگذارند.

ما شیوه مشاوره را که متکی بر منابع و حل مشکلات میباشد تعقیب مینماییم این شیوه حمایوی ،غیر قضاوتی و مطلقا" محرم میباشد .

مشاورین ipso-care افراد مسلکی آموزش دیده اند که توسط افراد مجرب در ساحه صحت روانی تحت رهنمایی دوامدار قرار دارند .

Ipso-care جلسات ویدیویی (تصویری) کاملا شخصی و محرم را از طریق بخش ورودی برای مراجعین عرضه میدارد.

دیدگاه و ماموریت

دیدگاه  

دیدگاه ما ایجاد خدمات مشاوره یی مسلکی و قابل اعتماد و مطمین روی خطی (آنلاین) برای افراد سراسر جهان، دارای سنین مختلف، سوابق اقتصادی و قومی و رسوم معنوی میباشد.

ماموریت  

ما آرزومند کمک به یک جهانی هستیم جایکه مردم آگاه، مبتکر، در قبال خود و محیط مسولیت پذیر، علاقمند به گفتگوی که در رابطه به دیگران و جهان باشد - مهربان - کنجکاو و متعهد بسر میبرند. با تیم مسلکی و متعهد خود ما ابراز و باز تاب دهی فرهنگی را تشویق مینماییم . ما برای مراقبت کمک میکنیم.

اصول رهنمایی

ما ابراز و گفتگوی فرهنگی را بصورت انفرادی و محلی و نیز بازتاب دهی ارزش های شخصی و جمعی را تشویق مینماییم .

حساب دهی، شفافیت، آزادی بیان، حقوق مساوی، صلح و مصالحه به سطح فردی و همگانی اصول رهنمایی ما میباشد.