تماس با ما

ایپسو موسسه بشردوستان است که در عرصه مراقبت های روانی اجتماعی و دیالوگ های فرهنگی فعالیت مینماید:

info@ipsocontext.org

0093799489898

برای معلومات بیشتر لطفاٌ مراجعه نمايید:

ipsocontext.org