ایمنی

مصونیت معلومات مراجعه کننده یکی از اولویت های عمده ما است .

مراقبت های روی خطی ایپسو Ipso-care ارتباط مستقیم را میان طرفین (مشاور و شما ) ایجاد مینماید .در جریان ارتباط همتا با همتا (P2P) جریانات صوتی و تصویری بین دو بروزر(کمپیوتر به کمپیوتر) مخابره میشود .به مداخلات سرور هیچ ضرورت نیست .به  سرورصرف برای معرفی دو بروزر (IP آدرس مشاور و شما ) برای آغاز مشاوره ضرورت میباشد .و دیگر موارد بدون دخیل بودن سرور کار مینماید .