سلام به Ipso-care خوش آمدید .

ما شما را مراقبت و همکاری میکنی

دروازه باز است لطفا" داخل شوید !

سه قدم شما را در پروسه مشاوره رهنمایی مینماید .

Understanding the situation

1. درک وضعیت

صحبت با مشاور این درک را عمیق تر میسازد. این برای دریافت بهترین راه برای بهبود وضعیت ضروری میباشد

2. کنار آمدن با وضعیت

یکجا با مشاور شما بررسی خواهید کرد که چطور میتوانید وضعیت خویش را به بهترین شکل آن که امکان داشته باشد بهبود بخشید. این راها به اساس ارزشهای شما و احترام به خود، محیط فرهنگی و اجتماعی شما بررسی میگردد.

Managing the situation
Meaning in life

۳. دریافت مفهوم در زنده گی

یکجا با مشاور شما به زنده گی خود مینگرید و بررسی مینمایید که چطور به یک طریق متوازن و هماهنگ به اساس ارزشهای خود با استفاده از منابع، دیدگاه و نظریات که برای شما مفهوم را ارایه مینماید زنده گی نمایید.

حالا بیایید با داخل شدن به اطاق امن آغاز نماییم ،جاییکه تمام معلومات شخصی شما مصوون میباشد

ورود
اطاق امن