ဘယ္သူေတြလဲ

Ipso

ipso သည္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္သည့္ လူမွဳေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို ့ကို
ယဥ္ေက်းမွဳပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံ၍ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးသည့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္
လူမွဳေရးအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
www.ipsocontext.org 
www.ipso-cc-afghanistan.org

ipsoမွအၾကံေပးပညာရွင္မ်ားသည္ လူသားတို့၏ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အမ်ားစုတို ့၏ အေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားရွိထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
သူတို့သည္ သင္၏အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

ေဆြးေႏြးအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ

ipso၏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား၏ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ
အင္ဂါမစၥမားလ္၊ ေဒါက္တာဖာရပ္ရွာကြင္းန္ဒတ္၊ ေဒါက္တာ ဆာရာအာရိုဂီးႏွင့္ ipso၏ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္သင္တန္းဆရာမ်ားျဖစ္သည္။
၎တို့သည္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္လာၾကျပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ipso၏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာနည္းနာမ်ား၊သင္တန္းမ်ားႏွင့္
ယင္းတို့အားၾကီးၾကပ္မွဳမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္မြန္းမံေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာစီမံကြပ္ကဲသူ

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ စဗီးန္ပါဘန့္ႏွင့္ တို ့ျဖစ္သည္။

မိတ္ဖြဲ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

German Foreign Office - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (AA)