مونږ څوک یو

Ipso

ایپسو یوه آلمانۍ بشردوستانه موسسه دی چې د ټولینز رواني پاملرنو او کلتوري خبرو اترو په برخه کښې فعالیت کوي
www.ipsocontext.org 
www.ipso-cc-afghanistan.org

د ایپسو د ټولنیز رواني مشاورین د خلکو انفرادي او ډله ایز حالت په درک کولو او د هغوي د شخصي ستونزو په هوارولو کښې ډیره تجربه لري، هغوی د خپلو مراجعینو سره مرسته کوي چې څنګه وکولای شي د ستونزو سره مقابله وکړي او دهغو خنډونو سره چې مخ کیږي څنګه جوړجاړی وکړي.

د مشاورې ډله

د مشاورې د کیفیت تضمین لپاره اینګه مسمهال، او د ایپسو ماسترترینران ځوابویونکي دي. دوی د ډیرو کلنو راهیسي یو سره يوځای کار کوي، په دوامداره توګه د ايپسو د تګلارې او خدمتونو په پراختیا کښې ونډه اخلي او سربیره پر دې د ایپسو مشاورین روزنه او نظارت هم کوي 

تخنیکي اداره

تخنیکي څارنه او اداره د سیون پیربندت او ان تری ایکس کودر سره دي

شریکان

German Foreign Office - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (AA)