ကြ်ႏု္ပ္တို ့ဘာေတြလုပ္သလဲ

တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သည္ စိတ္ရွဳပ္ေထြးျခင္း၊ ေတြးရခက္ခဲျခင္းႏွင့္
ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကိုမသိျဖစ္ကာ လမ္းစေပ်ာက္ေနတတ္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သည္ မိမိတို ့၏ လက္ရွိ အေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္
ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကိုမသိျဖစ္ေနတတ္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့အတြက္ စကားေျပာရန္တစ္စံုတစ္ေယာက္လိုေနတတ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီတစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ကို
အမွန္တကယ္နားလည္ႏိုင္သူျဖစ္ဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။
ထိုတစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ အခက္အခဲမ်ားကို
အျမင္ရွဳေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ အတူတကြ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ရပါမယ္။
ထိုတစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ကို ကြ်မ္းက်င္၍ အေတြ ့အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ဖို ့လည္း
လိုအပ္ပါတယ္။

စိတ္ဒဏ္ရာရေစႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဘ၀၏ အခက္အခဲမ်ား၊ မိသားစုျပႆနာမ်ား၊
စိတ္ပင္ပန္းမွဳမ်ား၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းႏွင့္ ဘ၀၏ခက္ခဲေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားဟာ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ကို ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ကင္းကြာပဲ့ထြက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ျပႆနာ အခက္အခဲတို ့အေပၚ ေလးနက္ေသခ်ာေစ့စပ္စြာ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္
ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဤသို ့ရွာေဖြရန္ ကြ်နု္ပ္တို့၏ ipso အၾကံေပးသူမွ သင္အားကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

စာရင္းသြင္း၍ ခ်က္ခ်င္းစတင္မည္။

Ipso care

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏၀က္ဆိုဒ္သို ့၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ စာနာနားလည္မွဳအျပည့္အ၀ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ လူမွဳစိတ္ပညာ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုႏိုင္ပါသည္။
ထိုပညာရွင္မ်ားသည္ သင္၏ ခက္ခဲေသာဘ၀အေျခအေနမွ ေကာင္းမြန္ေသာဘ၀အေျခအေနသို ့ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လမ္းေၾကာင္းကို သင့္အားကူညီပို့ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ
လူတိုင္း မိမိတို ့၏ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပမွဳမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္
မိမိတို ့၏ မိသားစု၊ပတ္၀န္းက်င္၊မိတ္ေဆြအသိုင္းအ၀ိုင္းတို ့ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ အဆင္ေျပေအးခ်မ္း၍ အက်ိဳးရွိထိေရာက္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစရန္
မိမိထားရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးမ်ားေပၚမူတည္၍ မိမိ၏ဘ၀ကို မိမိကိုယ္တိုင္လႊမ္းမိုးႏိုင္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာတို ့ကို အေျခခံသည့္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ
ေ၀ဖန္မွဳကင္းမဲ့သည့္ အၾကံေပးျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည္။

ipso care မွ အၾကံေပးသူမ်ားသည္ အဆင့္အတန္းမွီ သင္တန္းဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္၍
၎တို ့သည္ စိတ္ပညာဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ အေတြ ့အၾကံဳရွိ၍ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၏
အဆက္မျပတ္ သင္ၾကားၾကီးၾကပ္မွဳျဖင့္သာ အၾကံေပးသည္။

ipso-care အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို တင္းက်ပ္စြာ
ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ client ကို အေျခခံသည့္ အြန္လိုင္းဗြီဒီယိုဆက္ရွင္ကိုဖန္တီးေပးထားပါသည္။

ပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ပန္းတိုင္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍ ကြ်မ္းက်င္ေသာ လူမွဳစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ားကို ကမာၻတလႊားရွိ
အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြးရယူႏိုင္ရန္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

လူသားတို့၏ သတိတရား၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းအား၊ မိမိကိုယ္ကိုႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္အားတာ၀န္ယူတတ္မွဳ၊ စိတ္အားထက္သန္မွဳ - စူးစမ္းဆင္ျခင္မွဳ စာနာနားလည္ႏိုင္မွဳတို ့ျဖင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္အပါအ၀င္ ကမာၻတလႊားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္။
ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ကၽြမ္းက်င္မွဳႏွင့္ ကတိသစၥာရွိမွဳျဖင့္ ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာအေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ယင္း၏ ေရာင္ျပန္မွဳမ်ားကိုအားေပးေထာက္ပံ့ရန္။
"ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို ့ကူညီပါမည္။"

လမ္းညႊန္စည္းကမ္းမ်ား

လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမွဳ၊ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ားစုဆိုင္ရာတန္ဖိုးထားမွဳတို့၏
ေရာင္ျပန္ဟပ္မွဳမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို ့အားေပးကူညီသည္။

လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အမ်ားစုတို ့၏ တာ၀န္ခံတတ္မွဳ၊ ျမင္သာမွဳ၊ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပႏိုင္မွဳ၊
တူညီေသာအခြင့္အေရးရွိမွဳ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရရွိႏိုင္ရန္တို့သည္
ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ လမ္းညႊန္စည္းကမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။