လံုျခံဳေရး

ကၽြႏု္ပ္တို့ထံတြင္ အတိုင္ပင္ခံေသာသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အဓိကဦးစားေပးအခ်က္ျဖစ္သည္။

ipso careသည္ ေဆြးေႏြးအတိုင္ပင္ခံ/ေကာင္ဆယ္လာႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုသူတို့ၾကား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေပးသည္။
ဗီဒီယိုႏွင့္ အသံဆက္သြယ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္္ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုမွာ အျခားတစ္ခုသို ့ (ဘေရာ္ဇာတစ္ခုမွ တစ္ခုသို ့) ၾကားခံဆာဗာမလိုဘဲတိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။
ဆာဗာကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းစတင္ႏိုင္ရန္ ဘေရာင္းဆာ၂ခု (ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို့၏ ကြန္ပ်ဴတာIP လိပ္စာမ်ားကိုဆိုလိုသည္။)ကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳသည္။
ဆာဗာ၏ လုပ္္ေဆာင္မွဳမပါ၀င္ပဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳအားလံုးတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ထားသည္။

ေဒတာခိုးယူမွဳျဖစ္ေပၚရသည့္အေၾကာင္းမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒတာသိမ္းဆည္းထားေသာ(သို ့) ေဒတာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆာဗာအားတိုက္ခိုက္ခံရသည့္အခါတြင္ျဖစ္သည္။ (အခ်က္အလက္မ်ားကိုဒုတိယ ယူနစ္တြင္ ခိုးကူးျခင္း)
အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဘေရာက္ဇာကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို့၏ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္သည္ ဤအခ်က္အလက္ခိုးယူခံရမွဳကို ကာကြယ္ေပးထားသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဆာဗာမွတဆင့္ ျပန္လည္ေပးပို့ရန္မလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
P2Pဆက္သြယ္မွဳသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚလံုျခံဳေရးစံနည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ထားေပးသည္။
ရလဒ္။ ။ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ကိုယ္ပိုင္အေနျဖင့္သာရွိေနရမည္။