လံုျခံဳေရး

ကၽြႏု္ပ္တို့ထံတြင္ အတိုင္ပင္ခံေသာသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အဓိကဦးစားေပးအခ်က္ျဖစ္သည္။

ipso careသည္ ေဆြးေႏြးအတိုင္ပင္ခံ/ေကာင္ဆယ္လာႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုသူတို့ၾကား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေပးသည္။
ဗီဒီယိုႏွင့္ အသံဆက္သြယ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္္ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုမွာ အျခားတစ္ခုသို ့ (ဘေရာ္ဇာတစ္ခုမွ တစ္ခုသို ့) ၾကားခံဆာဗာမလိုဘဲတိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။
ဆာဗာကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းစတင္ႏိုင္ရန္ ဘေရာင္းဆာ၂ခု (ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို့၏ ကြန္ပ်ဴတာIP လိပ္စာမ်ားကိုဆိုလိုသည္။)ကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳသည္။
ဆာဗာ၏ လုပ္္ေဆာင္မွဳမပါ၀င္ပဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳအားလံုးတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ထားသည္။