امنیت

زمونږ د مراجعینو د معلوماتو ساتنه زمونږ دلومړیتوبونو څخه دی

د ایپسو صحي پاملرنې یوه مستقیمه اړیکه د ګډون کوونکو خواوو ته (مشاور او مراجعه کوونکي) تر مینځ رامینځته کوي. د دغې تش په نامه د یوې جوړې (همتا به همتا) اړیکې  په ترڅ کښې ویډیوئي او سمعي کانالونه په مستقیمه توګه د دوو بروزرونو (کمپیوټر نه کمپیوټر ته) تر مینځ لیږدول کیږي او هیڅ یو متقابل سرور ته اړتیا نه لیدل کیږي. یو سرور یوازې هغه وخت اړین دی چې دوه بروزرونه سره معرفي کړي (په دې حالت کښې د مشاور او مراجعه کوونکې IP پتې) تر څو مشاوره پیل کړي. د میډیا سرورونو د لاس لرلو پرته نور هر څه کارکوي.