ေစာင့္ေရွာက္ရန္ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ကူညီပါမည္။

ipso-care မွ ၾကိဳဆိုပါ၏

 • ကြ်ႏု္ပ္တို ့ဘာေတြလုပ္သလဲ

  ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏၀က္ဆိုဒ္သို ့၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ စာနာနားလည္မွဳအျပည့္အ၀ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ လူမွဳစိတ္ပညာ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုႏိုင္ပါသည္။ ထိုပညာရွင္မ်ားသည္ သင္၏ ခက္ခဲေသာဘ၀အေျခအေနမွ ေကာင္းမြန္ေသာဘ၀အေျခအေနသို ့ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လမ္းေၾကာင္းကို သင့္အားကူညီပို့ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

  ipso-care အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ client ကို အေျခခံသည့္ အြန္လိုင္းဗြီဒီယိုဆက္ရွင္ကိုဖန္တီးေပးထားပါသည္။

  ပို၍ေလ့လာမည္

 • ဘယ္သူေတြလဲ

  ipso သည္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္သည့္ လူမွဳေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို ့ကို ယဥ္ေက်းမွဳပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံ၍ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးသည့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္ လူမွဳေရးအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ (www.ipsocontext.org and www.ipso-cc-afghanistan.org).

  ipsoမွအၾကံေပးပညာရွင္မ်ားသည္ လူသားတို့၏ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အမ်ားစုတို ့၏ အေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားရွိထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို့သည္ သင္၏အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

  ပို၍ေလ့လာမည္

 • စတင္မည္

  ipso care မွ လွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္။

  ေစာင့္ေရွာက္ရန္ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ကူညီပါမည္။ သင့္အတြက္ တံခါးဖြင့္ထားပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အတြင္းသို ့၀င္ပါ။

  အၾကံေပးျခင္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ဤအဆင့္ ၃ဆင့္ကို ရွာေဖြပါ

  ပို၍ေလ့လာမည္

ipso care သို ့ယခုပင္စာရင္း၀င္၍ အသံုးျပဳပါမည္။

ေရြးခ်ယ္မွဳ ၁

မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္တိုင္စမ္းစစ္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ပိုမိုနားလည္ေအာင္လုပ္ပါမည္။
ထို ့ေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏ အၾကံေပးသူတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာရန္ ရက္ခ်ိန္းယူပါမည္။

Weiter

ေရြးခ်ယ္မွဳ ၂

ဤအဆင့္ကိုေက်ာ္၍ ipso care မွ အၾကံေပးသူႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းတိုက္ရိုက္ယူမည္။

Weiter

၀င္ေရာက္မည္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာအခန္း