ဆက္သြယ္ရန္

ipso သည္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္သည့္ လူမွဳေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို ့ကို
ယဥ္ေက်းမွဳပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံ၍ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးသည့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္
လူမွဳေရးအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

info@ipsocontext.org


က်န္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္

www.ipsocontext.org and

www.ipso-cc-afghanistan.org