موږ سره اړیکه ونیسئ

ایپسو یوه آلمانۍ بشردوستانه موسسه ده چې د ټولینز رواني پاملرنو او کلتوري خبرو اترو په برخه کښې فعالیت کوي

info@ipsocontext.org

د لاډیرو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ لیدنه وکړئ

ipsocontext.org