زمونږ سره اړیکه ټینګه کړئ

ایپسو یوه آلمانۍ بشردوستانه موسسه دی چې د ټولینز رواني پاملرنو او کلتوري خبرو اترو په برخه کښې فعالیت کوي

info@ipsocontext.org

د لاډیرو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ لیدنه وکړئ

www.ipsocontext.org and

www.ipso-cc-afghanistan.org